Ochrana osobných údajov

Úvod Informácie pre VásOchrana osobných údajov

Organizačná smernica - predajca ART Exkluziv, s.r.o. prijal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Predajca ART Exkluziv, s.r.o. zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).

 

1. Dotknutá osoba - kupujúci, predajca ART Exkluziv, s.r.o.

2. Zoznam osobných údajov kupujúceho - meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt.

3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

4. Príjemcovia - príjemcom osobných údajov môže byť  Slovenská pošta, prípadne kuriér

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

b) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

6. Doba uchovávania osobných údajov - osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov v podobe zálohy účtovníctva a tiež archívu doručenej a odoslanej pošty predajcu ART Exkluziv, s.r.o.

7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby predajca ART Exkluziv, s.r.o. spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napríklad o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

                                        -------------------------------------------------

Ochrana osob. údajov
Informácie pre Vás
Vyplnením povinných údajov v objednávacom formulári sa stávate kupujúcim,  dávate tak súhlas na ich spracovanie a použitie pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom.

Predajca ART Exkluziv, s.r.o.  týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní objendávky, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" (do 31.12.2013) a v zmysle "Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov (od 1.1.2014).
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému doručovateľovi za účelom doručenia zásielky.
Zadaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle tohto zákona. 

Predajca si vyhradzuje právo od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom.

PRÁVNA DOLOŽKA – AUTORSKÉ PRÁVA 

Všetky materiály, výrobky sú chránené autorským zákonom. Akákoľvek časť, popisy produktov, vyobrazenia, informácie, rozdelenie kategórií a parametrov nesmú byť akýmkoľvek spôsobom napodobnené alebo skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

V prípade akýchkoľvek otázok nám prosím napíšte prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle uvedenom v kontaktoch.

Obchodné podmienky
Informácie pre Vás
Prevádzkovatelia (predávajúci):

ART Exkluziv, s.r.o.

Jilemnického 340/36

018 41 Dubnica nad Váhom
  
 IČO : 36306631
 DIČ : 2021426121

Tel. kontakt : 0948 888711

info@patchwork-art.sk
 
 
Dodávateľ je registrovaný v obchodnom registri OROSTN odd.Sro vl.č. 11338R 011.
 
Zákazník (kupujúci): 

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Na tie, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Prevádzkovateľ internetového obchodu je firma ART Exkluziv s.r.o. , Jilemnického 340/36 018 41 Dubnica nad Váhom. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail:tn@soi.sk.

Copyright 2018 - 2022 © patchwork-art.sk