Obchodné podmienky

Úvod Informácie pre VásObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


 

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez elektronický obchod spoločnosti ART Exkluziv s.r.o. Obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné objednaním tovaru a jeho spätným potvrdením predávajúcim. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

I.Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu /písomnou formou: e-mailom /vrátane objednávky cez e-shop/.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov.

3. Po doručení objednávky bude táto overená, zaevidovaná predávajúcim a do 24 hodín /pracovné dni/ bude oznámené kupujúcemu spôsob dopravy, dodacia doba, potvrdí konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka záväzná. Pri objednávaní tovaru telefonicky na čísle 0948/888711

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24.hod a to do doby potvrdenia objednávky zo strany predajcu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou /faxom, e-mailom/. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou.

 

II.Dodacie podiemky a dodacie lehoty

1.Dodacia lehota 3-5 dní od pripisania platby na ucet

2.Tovary na objednávku dodacia lehota 15 – 30 dní

3.Produkty špeciálne dovážané pre kupujúceho dohodou

Predávajúci nezodpovedá :

- za oneskorené dodanie tovaru poštou alebo prepravnou spoločnosťou

- za poškodenie zásielky poštou alebo prepravnou spoločnosťou

- za oneskorené dodanie tovaru zapričínenénesprávne uvedenou adresou

 

III.Cena, platobné podmienky a prepravné

1.Maloobchodné ceny v EURO uvedené v aktuálnej ponuke sú konečné. Nie sme pltáci DPH.

2. Firma ART Exkluziv s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov.

3. Kupujúci uhrádza platbu prevodom /vkladom/ na účet predávajúceho.

4. Pri platbe bezhotovostným prevodom na základe predfaktúry/ je súčasťou potvrdenia objednávky/ 3-5 pracovných dní a začína plynúť od termínu pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V tomto prípade predfaktúra obsahuje aj cenu za prepravu + balné objednaného tovaru prostredníctvom prepravnej služby.

5. V prípade, že predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru v stanovenej lehote, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu, a to bezodkladne.

6. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. Zákazník bude o tom informovaný e-mailom alebo faxom.

7. Kupujúci uhrádza cenu za produkt a dopravné + balné.

8. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope

a/ kuriérom / zasielateľskou službou/ cena je stanovená podľa cenníka kuriérskej služby nezávisle od vzdialenosti ale od hmotnosti /kuriérske služby uvedené pri zadaní objednávky/

b/ cez Slovenskú poštu /obsahuje poštovné + balné/

prehĺad cien v záložke poštovné na hornej lište

   -prepravné a balné v rámci SR

 

 

9. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 

IV. Dodanie tovaru

1. Tovar bude dodaný na základe objednávky /je nutná registrácia - prihlasovacie meno a heslo/. ktorú firma ART Exluziv s.r.o. potvrdí mailom alebo faxom.

2.Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať s pracovníkmi ART Exkluziv s.r.o. a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 dní od prevzatia dodávky na tel. čísle 0948/888711, kde sa skontaktujete s pracovníkom ART Exkluzvi s.r.o/ a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku do 24 hod. do doby potvrdenie objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou /faxom, e-mailom/

2.Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho . Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu /návod na obsluhu, príp. záručný list, doklad o nadobudnutí a pod./ ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípadne rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

3.Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

4.Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorú kupujúci uhradil, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5.Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

A/ ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho

B/ alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6.V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej /vystavenej/ peňažnej čiastky.

7.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku /odstúpiť od zmluvy/ alebo jej časti ak :

A/ zmenila sa cena dodávateľa produktu

B/ produkt sa nevyrába, alebo prestal vyrábať

C/ vystavená cena produktu bola chybná

 

VI. Záruka a reklamácia tovaru

1. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru,/nespôsobené prepravou/ je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 dní od prevzatia dodávky na tel. čísle 0948/888711, kde sa skontaktuje s pracovníkom ART Exkluzviv s.r.o/ a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

2. Záručná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru. Je nutné dodržiavať pri údržbe materiálov- pokyny od predajcu.

3. Pri produktoch, ktoré obsahujú záručné a servisné podmienky sa kupujúci riadi konkrétnymi záručnými a servisnými podmienkami, ktoré obdržal pri kúpe produktu

4. Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.

5. Predávajúci neručí za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím.

6. Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, príp. zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky.

7.V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia.

8.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá montáž vykonala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

9. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu sa kontaktovať s predajcom na tel.00421 42 4428985

 

VII.Záverečné ustanovenia

1.Tieto obchodné podmienky sú platné pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby a právne vzťahy sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnických osôb obchodným zákonníkom.

2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

3.Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

4.Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.4.2011

Prevádzkovateľ internetového obchodu je firma ART Exkluziv s.r.o. , Jilemnického 340/36 018 41 Dubnica nad Váhom. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail:tn@soi.sk.